Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χημειοθραπεία ή ακτινοθεραπεία , σε περίπτωση χειρουργικής αφαίρεσης των όρχεων, σε απουσία του συζύγου την ημέρα της ωοληψίας καθώς και σε περιπτώσεις που υπάρχει προοδευτική εξασθένηση της ποιότητας του σπέρματος.