Δωρεά σπέρματος

Όταν το σπέρμα του συζύγου είναι ακατάλληλο για γονιμοποίηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότου για την γονιμοποίηση των ωαρίων. Το δείγμα σπέρματος του δότη αποψύχεται την ημέρα της ωοληψίας και περνάει από την επεξεργασία για να ετοιμαστεί για την γονιμοποίηση.
Τα δείγματα αυτά προέρχονται από τράπεζες σπέρματος και οι δότες είναι ελεγμένοι για σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.